Tính tổng của cấp số nhân

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tính tổng của cấp số nhân, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tính tổng của cấp số nhân:
Tính tổng của cấp số nhân. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Cho cấp số nhân có u = -2 và u = 54. Tính tổng 1000 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho. Tính tổng s của tất cả các số. Ví dụ 2: Cho cấp số nhân có các số hạng lần lượt là 1, 1 hạng của cấp số nhân đã cho. Vậy cấp số nhân đã cho có tất cả 13 số hạng. Ví dụ 3: Tính tổng s. Các số hạng –2; 4; -8; 16; – 32; 64 trong tổng s gồm có n số hạng theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân có 1 = -2, q = -2. Ví dụ 4: Gọi S thì s nhận giá trị nào sau đây? Ví dụ 5: Cho cấp số nhân (4,) có tổng của hai số hạng đầu tiên bằng 4, tổng của ba số hạng đầu tiên bằng 13. Tính tổng của năm số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho biết công bội của cấp số nhân là một số dương.