Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm:
DẠNG TOÁN VÀ BÀI TẬP 1. DẠNG 1. XÉT TÍNH LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ TẠI MỘT ĐIỂM. Phương pháp giải: Hàm số liên tục tại điểm x = x, khi f(x) = lim f(x) hoặc f(x) = lim f (x) = lim f(x). Ví dụ 1. Xét tính liên tục của hàm số f(x) = x – 2. Suy ra f(2) = lim f(x) nên hàm số f(x) liên tục tại điểm xa = 2. Ví dụ 2. Xét tính liên tục của hàm số f(x)Suy ra f(1) = lim f(x) nên hàm số f(x) không liên tục tại điểm x = 1 (hay gián đoạn tại điểm xq = 1 ). Suy ra f(0) = lim f(x) nên hàm số f(x) không liên tục tại điểm x = 0 (hay gián đoạn tại điểm xe = 0).