Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm (tại điểm M) hoặc biết hoành độ, tung độ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm (tại điểm M) hoặc biết hoành độ, tung độ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm (tại điểm M) hoặc biết hoành độ, tung độ:
DẠNG 1. VIẾT PTTT KHI BIẾT TIẾP ĐIỂM (TẠI ĐIỂM M ) HOẶC BIẾT HOÀNH ĐỘ, TUNG ĐỘ PHƯƠNG PHÁP: Bước 1. Tính y’ = f'(x) và tính hệ số góc k = f'(x). Bước 2. Phương trình tiếp tuyến dạng f'(x) (x – x%). VÍ DỤ MINH HỌA. Ví dụ 1. Viết phương trình tiếp tuyến A tại M (0; 1) thuộc đồ thị (C): y = 2x – 6x + 1. Lời giải. Tập xác định D = IR. Ta có: y = 6x hệ số góc là k = (0) = -6. Phương trình tiếp tuyến cần tìm là A: y = x(0) (x – 1) + 1 = A. Ví dụ 2. Viết phương trình tiếp tuyến A tại điểm M (1; -1) thuộc (C): y = 3x -5x + 1. Tập xác định D = IR. Ta có, y = 9x – 10x hệ số góc là k = y(1) = -1. Phương trình tiếp tuyến cần tìm là A: y = -1(x – 1) -18, A: y = -x.
Ví dụ 3. Viết phương trình tiếp tuyến A tại điểm M (11) thuộc (C): y = 2x – 6x + 1. Lời giải. Tập xác định D = IR. Ta có, y = 6x – 6 hệ số góc là k = y(1) = 0. Phương trình tiếp tuyến cần tìm là A: y = 1. Ví dụ 4. Viết phương trình tiếp tuyến A tại điểm M (-2; 5) thuộc (C). Phương trình tiếp tuyến cần tìm là A: y= 2(x + 2) + 5 = 2x + 9. Ví dụ 5. Viết phương trình tiếp tuyến A tại điểm M (24) thuộc (C). Phương trình tiếp tuyến cần tìm là A: y = (x – 2) + 4 = -x + 6.