Viết phương trình tiếp tuyến khi biết điểm mà tiếp tuyến đi qua

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Viết phương trình tiếp tuyến khi biết điểm mà tiếp tuyến đi qua, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Viết phương trình tiếp tuyến khi biết điểm mà tiếp tuyến đi qua:
DẠNG 4. VIẾT PTTT KHI BIẾT ĐIỂM MÀ TIẾP TUYẾN ĐI QUA PHƯƠNG PHÁP: Bước 1: Gọi Xo là hoành độ. Bước 2: Ta có PTTT y. Bước 3: Vì TT đi qua điểm A(x; y) nên ta có: y = y(x)(x – x + y(x)). Bước 4: Giải phương trình ta tìm được Xo. VÍ DỤ MINH HỌA Bài 1. Viết phương trình tiếp tuyến A của đồ thị (C): y = x + 3x biết tiếp tuyến A đi qua điểm M (0; 1). Gọi hoành độ tiếp điểm là xo. Suy ra: Phương trình tiếp tuyến A y = y’ vào phương trình tiếp tuyến ta được A, y = -6x, A, y = 33x + 1. Bài 2. Viết phương trình tiếp tuyến A của đồ thị (C): y = 2x biết tiếp tuyến A đi qua điểm M(1; -3). Gọi hoành độ tiếp điểm là X. Suy ra: Phương trình tiếp tuyến A vào phương trình tiếp tuyến ta được.
Bài 3. Viết phương trình tiếp tuyến A của đồ thị (C): y = 2x biết tiếp tuyến đi qua điểm M(-1; 3). Lời giải. Gọi hoành độ tiếp điểm là x. Phương trình tiếp tuyến A vào phương trình tiếp tuyến ta được A. BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1. Viết phương trình tiếp tuyến A của đồ thị (C): y = x – 3x – 9x + 1 biết tiếp tuyến A đi qua điểm M(-1; 6). Bài 2. Viết phương trình tiếp tuyến A của đồ thị (C): y = x – 2x + x + 4 biết tiếp tuyến A đi qua điểm M(-4; -24). Bài 3. Viết phương trình tiếp tuyến A của đồ thị (C): Biết tiếp tuyến A đi qua điểm M(-1; 3).