Tìm x trong cấp số cộng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tìm x trong cấp số cộng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tìm x trong cấp số cộng:
Giải phương trình (tìm x trong cấp số cộng). Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Cho các số –4; 1; 6; x theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Tìm x. Vì các số –4; 1; 6; x theo thứ tự u u, u, u, lập thành cấp số cộng nên x = 11. Ví dụ 2: Nếu các số 5 + m; 7 + 2m; 17 + m theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì m bằng bao nhiêu? Ba số 5 + m; 7 + 2m; 17 + m theo thứ tự 1, 1, 1 lập thành cấp số cộng nên m = 4. Nhận xét: Ta có thể dùng tính chất. Ví dụ 3: Với giá trị nào của x và y thì các số –7; x; 11; y theo thứ tự đó lập thành một cấp số công?