Chứng minh một hệ thức trong cấp số cộng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Chứng minh một hệ thức trong cấp số cộng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Chứng minh một hệ thức trong cấp số cộng:
Chứng minh một hệ thức trong cấp số cộng. Phương pháp. Sử dụng các tính chất của cấp số cộng. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Nếu a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì dãy số nào sau đây lập thành cấp số cộng? Theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì dãy số nào sau đây lập thành. Ví dụ 2: Nếu cấp số cộng? Ví dụ 3: Cho a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Mệnh đề nào sau đây đúng?