Xét tính đúng sai của mệnh đề

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Xét tính đúng sai của mệnh đề, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Xét tính đúng sai của mệnh đề:
Xét tính đúng sai của mệnh đề. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Cho mệnh đề chứa biến P(x): 3x + 5x với x là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng: A. P(3) B. P(4). D. P(5). C. P(1). Câu 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Ta xét theo một chiều của mệnh đề ta thấy D đúng. Câu 3. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. 6/2 là số hữu tỷ. B. Phương trình x + 7x – 2 = 0 có 2 nghiệm trái dấu. C. 17 là số chẵn. D. Phương trình 4x + 7 = 0 có nghiệm. Hướng dẫn giải. Chọn B. Phương trình x + 7x – 2 = 0 có có 2 nghiệm trái dấu. Vậy mệnh đề ở phương án B là mệnh đề đúng. Các mệnh đề còn lại đều sai. Câu 4: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề đúng? A. Nếu a > b thì a > b. B. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3. C. Nếu em chăm chỉ thì em thành công. D. Nếu một tam giác có một góc bằng 60° thì tam giác đó đều.