Sai số của tổng, tích và thương

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Sai số của tổng, tích và thương, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Sai số của tổng, tích và thương:
Sai số của tổng tích và thương. Phương pháp. Nếu a và b là các số gần đúng với sai số tuyệt đối A và A, và c = a + b. Thế Nếu sai số 5, 6 lần lượt là sai số tuyệt đối của số gần đúng a, b, c. Ví dụ mẫu 1. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có cạnh a = 5, chiều dài là b =1 5. Ước lượng sai số tuyệt đối mắc phải. Hướng dẫn: Chu vi sai số tuyệt đối không vượt quá 4 = 2(a + 4 < 2) = 0,05(m) và ta viết là L = 42,42 + 0,05(m). Diện tích: S = ab, sai số tuyệt đối không vượt quá và ta viết S = 84,914 +0,239(m2). Ví dụ mẫu 2. Một ống nước có đường kính d, chiều dài h = 3000 + 5cm. Tính thể tích khối nước chứa trong ống và ước lượng sai số tuyệt đối mắc phải (n = 3,140,0016).