Tập hợp và các phần tử của tập hợp

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Tập hợp và các phần tử của tập hợp, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Tập hợp và các phần tử của tập hợp:
Tập hợp và các phần tử của tập hợp. Phương pháp. Cách liệt kê: Ghi tất cả các phần tử của tập hợp. Cách nếu tính chất đặc trưng: Từ tất cả các phần tử của tậ hợp, nhận biết tính chất đặc trưng và ghi tính chất đặc trưng của các phần tử. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Xác định các tập hợp sau bằng cách nếu tính chất đặc trưng. Ta có các tập hợp A, B, C được viết dưới dạng nêu các tính chất đặc trưng. Ví dụ 2: Cho tập hợp A = x + Z + 2. a) Hãy xác định tập A bằng cách liệt kê các phần tử. b) Tìm tất cả các tập con của tập hợp A mà số phần tử của nó nhỏ hơn 3. Lời giải a) Với 2 4 Z khi và chỉ khi c là ước của 2 hay X. Vậy A =(-2; -1; 0; 1; 2). b) Tất cả các tập con của tập hợp A mà số phần tử của nó nhỏ hơn 3 là tập không có phần tử nào. Tập có một phần tử, tập có hai phần thử.
Bài tập trắc nghiệm. Câu 1: Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng một phần tử? Câu 2. Cho tập hợp A. Tập hợp A được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là. Câu 8: Cách 1: Liệt kê. Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp rỗng? Viết lại các tập A và B bằng cách liệt kê các phần tử. Câu 10. Tìm số phần tử của tập hợp A. Câu 19. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: X. Hướng dẫn giải. Chọn C. Trên tập số thực, phương trình x + x + 1 = 0 vô nghiệm. Câu 20. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X. Hướng dẫn giải: Chọn D. Các phần tử của tập hợp X là các nghiệm của phương trình. Câu 21. Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng? Tập hợp X gồm các phần tử là những số tự nhiên nhỏ hơn 2017 và chia hết cho 4. Từ 0 đến 2015 có 2016 số tự nhiên, ta thấy cứ 4 số tự nhiên liên tiếp sẽ có duy nhất một số chia hết cho 4. Suy ra có 504 số tự nhiên chia hết cho 4 từ 0 đến 2015. Hiển nhiên 2016 : 4. Vậy có tất cả 505 số tự nhiên nhỏ hơn 2017 và chia hết cho 4.