Biết số gần đúng a và sai số tương đối không vượt quá c, ước lượng sai số tuyệt đối, các chữ số chắc, viết dưới dạng chuẩn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Biết số gần đúng a và sai số tương đối không vượt quá c, ước lượng sai số tuyệt đối, các chữ số chắc, viết dưới dạng chuẩn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Biết số gần đúng a và sai số tương đối không vượt quá c, ước lượng sai số tuyệt đối, các chữ số chắc, viết dưới dạng chuẩn:
Biết số gần đúng a và sai số tương đối không vượt quá c. Ước lượng sai số tuyệt đối, các chữ số chắc, viết dưới dạng chuẩn. Phương pháp: Ước lượng sai số tuyệt đối a = a. Ví dụ mẫu 1: Biết số gần đúng 327,5864 có sai số tương đối không vượt quá. a) Ước lượng sai số tuyệt đối của số đó; b) Viết các chữ số chắc; c) Viết số đó dưới dạng chuẩn a) Ước lượng sai số tuyệt đối b) Viết các chữ số chắc: 10 < 0,032 10 nên từ chữ số thập phân chục trở lên là các chữ số chắc. Vậy các chữ số chắc là 3,5,7,5. c) Viết số đó dưới dạng chuẩn là: 327,6 (do có quy tròn đến hàng phần chục). Ví dụ mẫu 2: Hãy xác định sai số tuyệt đối của các số gần đúng a, b biết sai số tương đối của chúng.
Ví dụ mẫu 3: a) Hãy viết giá trị gần đúng của V8 chính xác đến hàng phần trăm và hàng phần nghìn biết V8 = 2,8284 Ước lượng sai số tuyệt đối trong môi trường hợp. b) Hãy viết giá trị gần đúng của Ý chính xác đến hàng chục và hàng trăm. Ước lượng sai số tuyệt đối trong môi trường hợp. Lời giải a) Ta có v8 = 2,8284 do đó giá trị gần đúng của V8 đến hàng phần trăm là 2,83. Suy ra sai số tuyệt đối của số gần đúng 2,83 không vượt quá 0, 0016. Giá trị gần đúng của V8 đến hàng phần nghìn là 2,828. Suy ra sai số tuyệt đối của số gần đúng 2,828 không vượt quá 0,0004. Sử dụng máy tính bỏ túi. Do đó giá trị gần đúng của 2015 đến hàng chục là 25450. Suy ra sai số tuyệt đối của số gần đúng 25450 không vượt quá 0,72. Giá trị gần đúng của R2015 đến hàng trăm là 25500. Suy ra sai số tuyệt đối của số gần đúng 25500 không vượt quá 49, 29.