Biết số gần đúng a và độ chính xác d, ước lượng sai số tương đối, các chữ số chắc, viết dưới dạng chuẩn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Biết số gần đúng a và độ chính xác d, ước lượng sai số tương đối, các chữ số chắc, viết dưới dạng chuẩn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Biết số gần đúng a và độ chính xác d, ước lượng sai số tương đối, các chữ số chắc, viết dưới dạng chuẩn:
Biết số gần đúng a và độ chính xác d, uớc lượng sai số tương đối, các chữ số chắc, viết dưới dạng chuẩn. Phương pháp: Ước lượng sai số tương đối suy ra n và suy ra các chữ số chắc. Ví dụ mẫu 1: Biết số gần đúng là 65894256 có độ chính xác d = 140. a) Ước lượng sai số tương đối của số đó. b) Viết các chữ số chắc đáng tin. c) Viết số đó dưới dạng chuẩn. Hướng dẫn a) Ước lượng sai số tương đối tức không vượt quá nên chữ số hàng nghìn trở lên là chữ số chắc.
Vậy các chữ số chắc là 6,5,8,9,4. c) Viết số đó dưới dạng chuẩn là 65894.10. Ví dụ mẫu 2: Độ dài của cái cầu bến thủy hai (Nghệ An) người ta đó được là 996m + 0,5m. Sai số tương đối tối đa trong phép đó là bao nhiêu. Lời giải: Ta có độ dài gần đúng của cầu là a = 996 với độ chính xác d = 0,5. Vì sai số tuyệt đối A < d = 0,5 nên sai số tương đối 6. Vậy sai số tương đối tối đa trong phép đo trên là 0,05%.