Phủ định của mệnh đề

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Phủ định của mệnh đề, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Phủ định của mệnh đề:
Phủ định của mệnh đề. Phương pháp: Cho mệnh đề P. Mệnh đề “Không phải P” gọi là mệnh đề phủ định của P. Ký hiệu là P. Nếu P đúng thì P sai, nếu P sai thì P đúng. Cho mệnh đề chứa biến P(x) với x thuộc X. bMệnh đề phủ định của mệnh đề X, P(x)” là mệnh đề phủ định của mệnh đề. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau, cho biết mệnh đề này đúng hay sai? P: “Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau”, Q: “6 là số nguyên tố”, R: “Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh còn lại”, S: “5 > -3”, K: “Phương trình x – 20 + 2 = 0 có nghiệm”. Lời giải: Ta có các mệnh đề phủ định là P: “Hai đường chéo của hình thoi không vuông góc với nhau”, mệnh đề này sai. Q: “6 không phải là số nguyên tố”, mệnh đề này đúng. R: “Tổng hai cạnh của một tam giác nhỏ hơn hoặc bằng cạnh còn lại”, mệnh đề này sai. S : “5 0° là mệnh đề sai, d) Ta có N sao là mệnh đề đúng với mọi số tự nhiên. Ví dụ 3: Dùng các kí hiệu để viết các câu sau và viết mệnh đề phủ định của nó. a) Tích của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 6. b) Với mọi số thực bình phương của nó là một số không âm. c) Có một số nguyên mà bình phương của nó bằng chính nó. d) Có một số hữu tỉ mà nghịch đảo của nó lớn hơn chính nó.