Phân bào ở tế bào nhân thực

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Phân bào ở tế bào nhân thực, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Phân bào ở tế bào nhân thực:
Hai hình thức phân bào ở tế bào nhân thực là nguyên nhân và giảm phân. Khi diễn ra hai hình thức phân bào này, các nhiễm sắc thể được phân li đồng đều về hai cực tế bào nhờ thoi phân bào. Nguyên nhân là hình thức phân bào nguyên nhiễm, nghĩa là từ một tế bào mẹ qua nguyên phân cho hai tế bào con đều có bộ nhiễm sắc thể như ở tế bào mẹ. Giảm phân là hình thức phân bào giảm nhiễm, nghĩa là các tế bào con được tạo thành qua giảm phân đều mang bị nhiễm sắc thể với số lượng đã giảm đi một nửa so với ở tế bào mẹ.