Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào:
Quá trình hô hấp tế bào có thể được chia làm 3 giai đoạn: đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp. Glucôzơ ATP ADP 1. Đường phân Đường phân là quá trình biến đổi phân tử glucôzơ xảy ra tế bào chất. Kết quả là từ 1 phân tử glucôzơ tạo ra 2 phân tử axit piruvic (C2H4O3) và 2 phân tử ATP (thực tế tạo ra 4 phân tử ATP nhưng đã dùng 2 phân tử ATP để hoạt hoá phân tử glucôzơ) cùng với 2 phân tử NADH (nicotinamit ađênin địnuclêôtit).
Glucôzơ – 6 – P. ATP ADP P-C-C-C NAD+ (C-C-C-P NAD+ NADH NADH 2ADP 2ADP ATP 2ATP C-C-C Axit piruvic C-o-c Axit piruvic Hình 23.2. Sơ đồ đường phân C-C-COA a COA 2. Chu trình Crep Axit piruvic trong tế bào chất được chuyển qua màng kép để vào chất nền của ti thể. Tại đây 2 phân tử axit piruvic bị ôxi hoá thành 2 axetyl – coenzimA (C – C – CoA) giải phóng 2CO2 và 2 NADH. Axetyl – coenzimA đi vào chu trình Crep.
Ôxalôaxêtat Xitrat 0-0-0- 0 NADH NAD+ 0 D FADH2 NAD + FAD + NADH 0-0-0-0 0-0-0-0-0 ADP + Pi) CO2 Xetoglutarat CO2 NADH NAD Hình 23.3. Chu trình Crep Mỗi vòng chu trình Crep, 1 phân tử axetyl – coenzimA sẽ bị ôxi hoá hoàn toàn tạo ra 2 phân tử CO2, 1 phân tử ATP, 1 phân tử FADH) (Flavin ađênin đinuclêôtit), 3 phân tử NADH.