Xuất bào, nhập bào

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Xuất bào, nhập bào, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Xuất bào, nhập bào:
Đối với các phân tử lớn (các thể rắn hoặc lỏng) không lọt qua các lỗ màng được thì tế bào sử dụng hình thức xuất nhập bào để chuyển tải chúng ra hoặc vào tế bào. Trong hiện tượng nhập bào (thực bào) thì các phần tử rắn (ví dụ vi khuẩn) hoặc lỏng (ví dụ giọt thức ăn) khi tiếp xúc với màng thì màng sẽ biến đổi và tạo nên bóng nhập bào bao lấy vi khuẩn (được gọi là sự thực bào) hoặc bao lấy giọt lỏng (được gọi là sự ấm bào). Các bóng này sẽ được tế bào tiêu hoá trong lizôxôm.
Trong hiện tượng xuất bào, tế bào bài xuất ra ngoài các chất Nhập bào Hình 18.3. Sơ đồ hiện tượng xuất, nhập bào hoặc phần tử bằng cách hình thành các bóng xuất bào (chứa các chất hoặc phần tử đó), các bóng này liên kết với màng, màng sẽ biến đổi và bài xuất các chất hoặc phần tử ra ngoài (hình 18.3). Như vậy, trong hiện tượng xuất, nhập bào đòi hỏi phải có sự biến đổi của màng và tiêu thụ năng lượng.