Đặc điểm chung của tế bào nhân thực

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Đặc điểm chung của tế bào nhân thực, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Đặc điểm chung của tế bào nhân thực:
Tế bào động vật, thực vật, nấm… là tế bào nhân thực: có màng nhân, có các bào quan khác nhau mà mỗi bào quan có cấu trúc phù hợp với chức năng chuyên hoá của mình, tế bào chất được chia thành nhiều ô nhỏ nhờ hệ thống màng (hình 14.1). Thành xenlulôzơ Màng sinh chất Ti thể Nhân Lưới nội chất Vi ống Bộ máy Gôngi – Lizôxôm. Không bào Tế bào chất Trung thể Lục lạp Hình 14.1. Các thành phần cấu trúc của tế bào động vật (A) và thực vật (B).