Cấp tế bào

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Cấp tế bào, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Cấp tế bào:
Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống. Tất cả vi khuẩn, nguyên sinh vật, nấm, thực vật cũng như động vật đều được cấu tạo từ tế bào. Các hoạt động sống đều diễn ra trong tế bào dù là của cơ thể đơn bào hay đa bào. Tế bào được cấu tạo từ các phân tử, đại phân tử, bào quan, các yếu tố này tạo nên 3 thành phần cấu trúc là: màng sinh chất, tế bào chất và nhân. Các đại phân tử và bào quan chỉ thực hiện được chức năng sống trong mối tương tác lẫn nhau trong tổ chức tế bào toàn vẹn.
1. Các phân tử: Các phân tử có trong tế bào là các chất vô cơ như các muối VÔ cơ, nước và các chất hữu cơ. Các chất hữu cơ đơn phân tập hợp tạo thành các chất hữu cơ đa phần nhờ phản ứng trùng ngưng. 2. Các đại phân tử: Chủ yếu là prôtêin và axit nuclêic là các chất đa phân (gồm các đơn phân như axit amin, nuclêôtit) có vai trò quyết định sự sống của tế bào nhưng chúng chỉ thực hiện được chức năng của mình trong tổ chức tế bào. Các phân tử và đại phân tử tập hợp lại tạo nên các bào quan.
3. Bào quan: Là cấu trúc gồm các đại phân tử và phức hợp trên phân tử có chức năng nhất định trong tế bào. Ví dụ, ribôxôm gồm rARN và prôtêin, có chức năng là nơi tổng hợp prôtêin. IV 115 HO Hình 1. Sơ đồ ví dụ về các cấp tổ chức của hệ sống I. Tế bào (tế bào cơ tim): 1. Phân tử (ADN); 2. Bào quan (nhân); II. Cơ thể (ngựa vằn): 3. Mô cơ tim; 4. Cơ quan (tim); 5. Hệ cơ quan hệ tuần hoàn; III. Quần thể – loài (nhiều ngụa vằn); IV. Quần xã (tất cả các quần thể thuộc các loài khác nhau); V. Hệ sinh thái (rùng savan ở châu Phi).