Các hình thức phân bào

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Các hình thức phân bào, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Các hình thức phân bào:
Sự phân bào gồm các hình thức sau: Phân đội (phân bào trực tiếp) là hình thức phân bào không có tơ hay không có thoi phân bào. Gián phân là hình thức phân bào có tơ hay có thoi phân bào. Gián phân gồm có hai hình thức phân bào là nguyên phân và giảm phân.