Khái niệm hô hấp tế bào

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Khái niệm hô hấp tế bào, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Khái niệm hô hấp tế bào:
Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hoá năng lượng diễn ra trong mọi tế bào sống. Trong quá trình này, các chất hữu cơ bị phân giải thành nhiều sản phẩm trung gian rồi cuối cùng đến CO2 và H2O, đồng thời năng lượng tích luỹ trong các chất hữu cơ được giải phóng chuyển thành dạng năng lượng dễ sử dụng cho mọi hoạt động của tế bào là ATP.
Hô hấp tế bào thực chất là một chuỗi các phản ứng ôxi hoá khử sinh học (chuỗi phản ứng enzim). Thông qua chuỗi các phản ứng này, phân tử chất hữu cơ (chủ yếu là glucôzơ) được phân giải dần dần và năng lượng của nó được lấy ra từng phần ở các giai đoạn khác nhau mà không giải phóng ồ ạt ngay một lúc (hình 23.1). Ti thể NADH2 52 NADH3 NADH 2 FADH2 2.
Đường phân Glucôzơ – Axit piruvic Chu trình Axêtyl COA Chuỗi chuyền electron hô hấp Crep N NM SATP Trực tiếp ZATP Truc LAI 334 ATPSATP Sintêtaza tiếp Hình 23.1. Sơ đồ ba giai đoạn của hô hấp tế bào Phương trình tổng quát của quá trình phân giải hoàn toàn một phân tử glucôzơ : C6H12O6 + 60 – 6CO2 + 6 H2O + năng lượng (ATP + nhiệt năng).