Xác định hiệu và phần bù của hai tập hợp

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Xác định hiệu và phần bù của hai tập hợp, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Xác định hiệu và phần bù của hai tập hợp:
Biểu diễn các tập hợp lên trục số. Dùng định nghĩa các phép toán hiệu, phần bù để xác định các phần tử của tập hợp. BÀI TẬP DẠNG 2: Ví dụ 1. Cho hai tập hợp A = {x + R – 1 < x < 3}, B = {x + IR – 2 < x < 2}. Tìm AB, B \ A. Ví dụ 2. Cho hai tập hợp A = {x + IR 1 < 0 < 4}, B = {x + IR – 3 < 0}. Tìm CBA.Ví dụ 3. Xác định các tập hợp sau đây và biểu diễn chúng trên trục số. a) (0; 3) \ (2; 4).