Xác định hiệu và phần bù các khoảng, đoạn, nửa khoảng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Xác định hiệu và phần bù các khoảng, đoạn, nửa khoảng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Xác định hiệu và phần bù các khoảng, đoạn, nửa khoảng:
Xác định hiệu và phần bù các khoảng, đoạn, nửa khoảng. Phương pháp: Để tìm A\B ta làm như sau: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần các điểm đầu mút của các tập hợp A, B lên trục số. Biểu diễn tập A trên trục số (gạch bỏ phần không thuộc tập A), gạch bỏ phần thuộc tập B trên trục số. Phần không bị gạch bỏ chính là A\B. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Cho các tập hợp a) Hãy viết lại các tập hợp A, B, C dưới kí hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn. b) Tìm AUB, A\B. c) Tim (BUC)\(Anc). Ta có Biểu diễn trên trục số.
Biểu diễn trên trục số. Suy ra A\B = (-x; 1) c) Bằng cách biểu diễn trên trục số ta có A = (-2; 3) và BUC = (-2; 5] Suy ra ta có (BUC)\(Anc) = [3; 5]. Nhận xét: Việc biểu diễn trên trục số để tìm các phép toán tập hợp ta làm trên giấy nháp và trình bày kết quả vào. Ví dụ 2: Xác định các tập số sau và biểu diễn trên trục số: a) (-4; 2] n (0: 4). Ví dụ 3: Cho các tập hợp A = (-2; m) và B = [3m – 1, 3m + 3). Tìm m để biểu diễn trên trục số các tập A và B trên hình vẽ. Ta có ACB = 8 Vậy m = 2 là giá trị cần tìm. Vậy m < 3 là giá trị cần tìm. Vậy m là giá trị cần tìm.