Ứng dụng về dấu của tam thức bậc hai để tìm tập xác định của hàm số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Ứng dụng về dấu của tam thức bậc hai để tìm tập xác định của hàm số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Ứng dụng về dấu của tam thức bậc hai để tìm tập xác định của hàm số:
Ứng dụng về dấu của tam thức bậc hai để tìm tập xác định của hàm số. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng Ví dụ 1: Tìm tập xác định D của hàm số y = (2x – 5x + 2. Lời giải Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi 2x -5x + 2 > 0. Phương trình 2x -5x + 2 = 0. Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy 2x – 5x + 2 > 0. Vậy tập xác định của hàm số là D = R. Ví dụ 2: Tìm tập xác định D của hàm số y = 14 – 3x – x. Hàm số xác định khi và chỉ khi 4 – 3x -x > 0. Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy 4 – 3x – x. Vậy tập xác định của hàm số là D = (-4; 1).
Ví dụ 2: Tìm tập xác định D của hàm số y = x + x – 6. Hàm số xác định khi và chỉ khi dựa vào bảng xét dấu. Vậy tập xác định của hàm số là D = (-4; –3]. Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Giá trị nguyên dương lớn nhất để hàm số y = 5 – 4x – x. Xác định là hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi 5 – 4x – x > 0. Phương trình 5 – 4x – x = 0. Vậy nghiệm dương lớn nhất để hàm số xác định là x = 1. Câu 2: Tìm tập xác định D của hàm số y =(2 – 5 )x + 15. Hàm số xác định khi và chỉ khi (2 – 45 ) + (15 – 745)x + 25 – 1045. Phương trình dựa vào bảng xét dấu ta thấy (2 – 5)x + (15 – 745x + 25 – 1045.
Tìm tập xác định D của hàm số y. Hàm số xác định khi và chỉ khi 3x – 4x + 1 > 0. Phương trình 3x – 4x + 1 = 0. Dựa vào bảng xét dấu ta thấy 3x – 4x + 1 > 0. Vậy tập xác định của hàm số là. Câu 4: Tìm tập xác định D của hàm số: Hàm số xác định khi và chỉ khi phương trình x + 2x + 3 = 0. Câu 5: Tìm tập xác định D của hàm số f(x) hàm số xác định. Vậy tập xác định của hàm số là D = (-5; –3] U (3; 4]. Tìm tập xác định D của hàm số y = 15. Hàm số xác định khi và chỉ khi f(x) = 0. Phương trình x + 5x + 4 = 0. Vậy tập xác định của hàm số là D. Câu 7: Tìm tập xác định D của hàm số f(x) = x.