Tính độ dinh dưỡng hay khối lượng của phân bón hóa học

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tính độ dinh dưỡng hay khối lượng của phân bón hóa học, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Tính độ dinh dưỡng hay khối lượng của phân bón hóa học:
TÍNH ĐỘ DINH DƯỠNG HAY KHỐI LƯỢNG CỦA PHÂN BÓN HÓA HỌC. Phương pháp: Nắm vững cách tính độ dinh dưỡng của các loại phân bón. Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá bằng hàm lượng %N trong phân. Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng %P2O5 tương ứng với lượng photpho có trong thành phần của nó. Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng %K2O tương ứng với lượng kali có trong thành phần của nó.
Thí dụ 1: Một loại phân kali có thành phần chính là KC1 (còn lại là các tạp chất không chứa kali) được sản xuất từ quặng xinvinit có độ dinh dưỡng 55%. Tính phần trăm khối lượng của KCl trong loại phân kali đó. Thí dụ 2: Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Tính độ dinh dưỡng của loại phân lân này. Thí dụ 3: Một loại phân amophot chỉ chứa hai muối có số mol bằng nhau. Từ 1,96 tấn axit photphoric sản xuất được tối đa bao nhiêu tấn phân bón loại này? Thí dụ 4: Một loại phân lân supephotphat đơn có chứa 31,31% Ca(H2PO4)2 về khối lượng (còn lại là các tạp chất không chứa photpho), được sản xuất từ quặng photphorit. Độ dinh dưỡng của phân lân là.