Bài tập về tính chất của axit nitric

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Bài tập về tính chất của axit nitric, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Bài tập về tính chất của axit nitric:
BÀI TẬP VỀ TÍNH CHẤT CỦA AXIT NITRIC. Phương pháp: HNO3 là một axit mạnh và có tính oxi hóa mạnh nên khi phản ứng với kim loại, hay một hợp chất có tính khử như như FeO, Fe3O4, Fe(OH)2, FeS cho muối nitrat của kim loại có số oxi hóa cao và các sản phẩm khử NO2, NO, N2O, N2 hay NH3 tùy theo tính khử của chất khử và nồng độ của dung dịch axit. Thông thường sắt và các hợp chất của sắt khi tác dụng với HNO3 ở nồng độ đặc thì giải phóng khí NO2 và nồng độ loãng thì giải phóng khí NO. Chú ý nếu axit HNO, hết mà Fe còn dư thì sẽ xảy ra phản ứng khử muối sắt (III) thành sắt (II).
Trong trường hợp sản phẩm khử là NH3 thì do có phản ứng với HNO3 tạo ra muối NH4NO3 nên không có khí thoát ra. Nếu bài toán cho hỗn hợp nhiều chất khử tác dụng với dung dịch HNO3 cho nhiều sản phẩm khử khác nhau của N” thì nên sử dụng phương pháp bảo toàn electron hay phương pháp ion – electron hoặc phương pháp quy đổi để giải. Cách tính nhanh số mol anion NO, tạo muối và HNO3 tham gia phản ứng. Không phụ thuộc vào số lượng và của các kim loại ta luôn có các bán phản ứng khử: Chú ý: Không sử dụng công thức trên để tính số mol axit phản ứng và số mol anion tạo muối nếu hỗn hợp ban đầu không phải hoàn toàn là kim loại. Nếu hỗn hợp ban đầu không phải hoàn toàn là kim loại thì quy hỗn hợp ban đầu về các nguyên tố (hoặc đơn chất) rồi giải tương tự như trên. Thí dụ: Hoà tan hết x mol mỗi chất: FeS, FeS2, Fe, CuS, Cu2S, Cu, MgS, Mg vào dung dịch HNO3 đặc, nóng dư. Tính số mol HNO3 phản ứng theo x. Biết sản phẩm khử của N là NO duy nhất. Khi đó ta quy hỗn hợp về Fe, Cu, Mg, S.
Thí dụ 1: Hòa tan hết 6,08 gam hỗn hợp gồm Cu, Fe bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch X và 1,792 lít NO (đktc). Thêm từ từ 2,88 gam bột Mg vào dung dịch X đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,448 lít NO (đktc), dung dịch Y và m gam chất rắn không tan. Biết trong các phản ứng trên sản phẩm khử của N* là N duy nhất. Giá trị của m là. Thí dụ 2: Hoàn tan hoàn toàn 10,44 gam oxit sắt bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư) thu được dung dịch X và 1,624 lít khí NO2 (ở 0°C; 2 atm và là sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan? Thí dụ 3: Hòa tan hết 10,64 gam Cu bằng 200 ml dung dịch HNO 3M được dung dịch A (không chứa NH4NO3). Thêm 400 ml dung dịch NaOH 1M vào A. Lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch rồi nung chất rắn đến khối lượng không đổi thu được 26,44 gam chất rắn. a) Tính số mol Cu đã phản ứng với HNO3. b) Cho biết sản phẩm khử của NC trong phản ứng của HNO3 với Cu.