Viết phương trình ion thu gọn của phản ứng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Viết phương trình ion thu gọn của phản ứng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Viết phương trình ion thu gọn của phản ứng:
Loai 1. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ION THU GỌN CỦA PHẢN ỨNG. Phương pháp: Các bước tiến hành: Bước 1: Lập phương trình phân tử của phản ứng. Bước 2: Viết phương trình ion đầy đủ của phản ứng. Lưu ý chất ít tan, chất kết tủa, chất bay hơi, chất điện li yêu (H2O, CH3COOH, HF) ta để nguyên không viết phân li ra ion. Bước 3: Giản lược các ion giống nhau ở 2 vế của phương trình ion đầy đủ ta được phương trình ion rút gọn của phản ứng. Việc viết đúng phương trình ion thu gọn sẽ giúp cho người học hiểu chính xác bản chất của các phản ứng xảy ra trong dung dịch.
Thí dụ 2: Dung dịch X gồm HCl và H2SO4. Dung dịch Y gồm NaOH và Ba(OH)2. Trộn X với Y thu được dung dịch Z. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch Cu(NO3)2 thu được kết tủa T. Viết phương trình dưới dạng ion thu gọn của các thí nghiệm trên. Khi trộn X với Y có phản ứng giữa các ion đối kháng. Thí dụ 5: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau.