Tính độ pH của dung dịch

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tính độ pH của dung dịch, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Tính độ pH của dung dịch:
Loại 3. TÍNH ĐỘ PH CỦA DUNG DỊCH. Phương pháp: Dựa vào dữ kiện đề ra để tìm nồng độ mol của H’ hoặc OH” sau đó sử dụng công thức: pH = -1g[H] Hoặc: pH = 14 – KOH = 14 + lg[OH]. Đối với dung dịch axit mạnh (a = 1). Đối với dung dịch bazơ mạnh (a = 1). Đối với dung dịch axit yếu (a < 1). Hơn nữa lại là một axit yếu. Đối với dung dịch bazơ yếu (a pH = 14 – pOH = 14 -(pK6 – 1gCo). Trong đó Co là nồng độ ban đầu của axit và bazơ. Thí dụ 1: Cho 200 ml dung dịch CH3COOH 0,1M tác dụng hết với 300 ml dung dịch NaOH 0,1M, thu được dung dịch X. Biết ở 25oC, Ka của CH3COOH là 10475. Tính giá trị pH của dung dịch X ở 25°C. Thí dụ 2: Dung dịch X chứa các ion : Ba, K, HSo, và NO. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được 1,6275 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch HCl (dư) sinh ra 0,28 lít SO2 (đktc). Mặt khác, nếu cho dung dịch X tác dụng với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 13 thì thu được 500 ml dung dịch có pH là bao nhiêu?