Bài tập về muối cacbonat

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Bài tập về muối cacbonat, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Bài tập về muối cacbonat:
BÀI TẬP VỀ MUỐI CACBONAT. Phương pháp: Nhiệt phân muối cacbonat. Nếu nhiệt phân đến cùng Ba(HCO3)2 thì chất rắn thu được là BaO riêng FeCO3 khi nung trong không khí hoặc trong điều kiện có mặt khí O2 sẽ tạo ra oxit sắt (III). Nung hỗn hợp NaNO3 và FeCO3 trong bình chân không. Các muối amoni cacbonat và amoni hiđrocacbonat bị phân hủy dần dần ngay ở nhiệt độ thường giải phóng khí NH3 và khí CO2, khi đun nóng phản ứng xảy ra nhanh hơn. Phản ứng với dung dịch axit (H hoặc HSO4). Nếu bài cho nhỏ từ từ dung dịch H vào dung dịch Co thì chưa có sủi bọt khí thoát ra ngay do có phản ứng. Nếu CO hết mà vẫn tiếp tục cho H vào thì mới có sủi bọt khí thoát ra theo phản ứng sau. Nếu bài cho nhỏ từ từ dung dịch co vào dung dịch H thì do ban đầu H’ dư nên có sủi bọt khí thoát ra ngay. Chú ý: Các phản ứng của CO2 với HSO, tương tự như với H. Anion Co theo thuyết tron-steld có vai trò như một bazơ, còn HCM, có tính lưỡng tính.
Thí dụ 1: Nung hỗn hợp X gồm FeCO3 và BaCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y và V lít CO2 (đktc). Hòa tan Y vào H2O dư thu được dung dịch X và 8 gam chất rắn không tan. Hấp thụ hết V lít khí CO2 vào 2 thu được 9,85 gam kết tủa. Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu. Thí dụ 2: Hỗn hợp M gồm NaHCO3 và BaCO3. Nung m gam M đến khối lượng không đổi thu được chất rắn X và V lít khí CO2 (đktc). Cho X vào nước dư, thu được dung dịch Y và 19,7 gam kết tủa. Cho Y phản ứng với lượng dư dung dịch BaCl2, sinh ra 9,85 gam kết tủa. a) Tính giá trị của m và V. b) Hấp thụ hết V lít CO2 thu được ở trên vào dung dịch Y. Tính khối lượng muối thu được.
Thí dụ 3: Nhỏ rất từ từ đến hết 150 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X chứa x mol NaHCO3 và y mol Na2CO3, thu được 1,12 lít CO2 (đktc). Nếu cho X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Tính x và y. Thí dụ 4: Hấp thụ hết 5,6 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X chứa NaOH 1M và Na2CO3 1M, thu được dung dịch Y. Cho BaCl2 tới dư vào dung dịch Y thu được dung dịch Z và m gam kết tủa. a) Tính m. b) Nhỏ rất từ từ đến hết 450 ml dung dịch HCl 1M vào X. Tính thể tích khí thoát ra (đktc).