Bài tập về phản ứng nhiệt phân muối nitrat

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Bài tập về phản ứng nhiệt phân muối nitrat, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Bài tập về phản ứng nhiệt phân muối nitrat:
BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG NHIỆT PH N MUỐI NITRAT
Phương pháp: Nhiệt phân muối nitrat: Nếu không xác định được muối nitrat thì thuộc khoảng nào thì phải xét có 3 trường hợp. Trường hợp đúng sẽ cho ta một khối lượng mol nguyên tử kim loại phù hợp với bảng tuần hoàn. Thí dụ: Hỗn hợp khí thu được gồm NOx, Oy cho phản ứng với nước tạo axit HNO3. Với Ba(NO3 và Ca(NO3)2 nếu nung ở nhiệt độ cao thì sẽ sinh ra oxit kim loại. Nhiệt phân muối Fe(NO3)2 tạo ra Fe2O3. Nhiệt phân hỗn hợp gồm muối nitrat và kim loại thì oxi sinh ra có thể tác dụng với kim loại tự do tạo oxit kim loại.
Thí dụ 1: Nung hỗn hợp gồm 6,4 gam Cu và 54 gam Fe(NO3)2 trong bình kín, chân không. Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho X phản ứng hết với nước, thu được 2 lít dung dịch Y. pH của dung dịch Y là. Thí dụ 2: Nung 9,4 gam muối nitrat của kim loại M có hoá trị không đổi đến phản ứng hoàn toàn, được 4 gam một oxit của kim loại M. Công thức muối nitrat là. Thí dụ 3: Nhiệt phân hoàn toàn 1 mol hỗn hợp A gồm Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí X và chất rắn Y. Hấp thụ hết X vào nước được dung dịch Z, khử hoàn toàn Y bằng CO dư được chất rắn T. Hòa tan T trong dung dịch Z, kết thúc các phản ứng thu được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Biết Fe(NO3)3 chiếm 30,025% về khối lượng trong.
Thí dụ 4: Tiến hành phản ứng nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Cu(NOh và Cu trong một bình kín, thu được chất rắn Y có khối lượng (m – 7,36) gam. Cho toàn bộ chất rắn Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,672 lít SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của m là. Thí dụ 5: Nung hỗn hợp gồm 0,64 gam Cu và 18 gam Fe(NO3)2 trong bình kín, chân không. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho X phản ứng hết với H2O thu được 1,6 lít dung dịch Y. Dung dịch Y có độ pH (bỏ qua sự điện li của H2O) là.