Biện luận tìm công thức phân tử hợp chất hữu cơ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Biện luận tìm công thức phân tử hợp chất hữu cơ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Biện luận tìm công thức phân tử hợp chất hữu cơ:
BIỆN LUẬN TÌM CÔNG THỨC PHÂN TỬ. Tìm công thức phân tử khi chỉ biết MA Phương pháp: Lập phương trình phân tử rồi biện luận. Khi biện luận thường dựa vào cơ sở. Trường hợp X là C, H hoặc C, H, O. Thí dụ 1: Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A. Biết: a) A là hiđrocacbon có tỉ khối so với H2 là 28. b) A chứa C, H, O có tỉ khối hơi so với He là 18,5. Thí dụ 2: Hợp chất hữu cơ A chứa C, H, N. Biết 6,75 gam hơi A chiếm thể tích bằng thể tích của 4,2 gam Na ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Xác định công thức phân tử của A. Thí dụ 3: Hợp chất hữu cơ X có chứa C, H, C1. Tỉ khối hơi của X so với H2 là.
Tìm công thức phân tử khi chỉ biết công thức nguyên của hợp chất hữu cơ: Trường hợp này chỉ có thể xác định được công thức phân tử khi biết hợp chất thuộc chức hóa học nào (ancol, ete, xeton, amin, axit cacboxylic, este, …). Chuyển công thức nguyên thành công thức chứa nhóm chức cần xác định. Thí dụ: Công thức nguyên của axit cacboxylic (C2H3O2)n có thể chuyển thành CnH2n(COOH)n. Từ đó biện luận tìm n dựa vào số nguyên tử oxi. Công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ chứa nhóm thể hóa trị 1 (-X). Có thể biện luận dựa vào số liên kết T trong phân tử C, H, O, NX, (X: halogen, mạch hở). Biện luận xác định công thức phân tử của hai hay nhiều chất trong cùng một hỗn hợp. a) Trường hợp 1: Thiếu 1 phương trình. Giả sử có p ẩn (số nguyên tử C và số mol) mà chỉ có 1 phương trình (thiếu 1 phương trình) trong trường hợp này giữa 2 ẩn số (thường là giữa hai số nguyên tử cacbon n, m của A, B) liên hệ với nhau bằng biểu thức: na + mb = nco. Trong đó: a, b, no, đã biết. Ta chọn n hoặc m những giá trị nguyên dương 1, 2, 3 rồi tính các giá trị tương ứng của ẩn còn lại. Chỉ giữ lại các cặp n, m sao cho cả hai đều nguyên dương. Thí dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp A gồm ankan X và anken Y cần dùng vừa đủ 21,28 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được 60 gam kết tủa và một dung dịch có khối lượng giảm m gam. a) Tính giá trị của m. b) Xác định công thức của X và Y.