Tính đạo hàm của hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tính đạo hàm của hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tính đạo hàm của hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit:
ĐẠO HÀM CỦA HÀM LŨY THỪA: Hàm số có đạo hàm với mọi x > 0. Nếu hàm số y = u(x) nhận giá trị dương và có đạo hàm trên J thì hàm số cũng có đạo hàm trên J.
ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ MŨ.
ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LOGARIT.
II. TÍNH ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ:
Bài toán 1: Tính đạo hàm của hàm số. Lời giải: Áp dụng công thức. Chọn A.
Bài toán 2: (ĐỀ MINH HỌA 2016 – 2017) Tính đạo hàm của hàm số y.
Bài toán 3: (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017) Tính đạo hàm của hàm số y = log(2x + 1).
Bài toán 4: Cho hàm số f(x). Trong các khẳng định sau, có bao nhiêu khẳng định đúng?
Bài toán 5: Cho 0 < a + 1 + 2 và các hàm f(x). Trong các khẳng định sau, có bao nhiêu khẳng định đúng?