Tính, rút gọn giá trị của một biểu thức chứa logarit

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tính, rút gọn giá trị của một biểu thức chứa logarit, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tính, rút gọn giá trị của một biểu thức chứa logarit:
TÍNH, RÚT GỌN GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC CHỨA LOGARIT. Phương pháp Sử dụng các tính chất của logarit.
Một số bài toán minh họa
Bài toán 1: Tính giá trị biểu thức B = 2log.
Bài toán 2: Cho a, b. Tính giá trị biểu thức P.
Bài toán 3: Cho a, b là các số thực dương và ab + 1 thỏa mãn log, a = 3 thì giá trị của log và bằng bao nhiêu?
Bài toán 4: Cho x = 2000. Tính giá trị của biểu thức A.
Bài toán 5: Có tất cả bao nhiêu số dương a thỏa mãn đẳng thức log.
Bài toán 6: Tính giá trị của biểu thức P.
Bài toán 7: Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn. Tính P. Cách 1: Phương pháp tự luận. Cách 2: Phương pháp trắc nghiệm.
Bài toán 8: Tính giá trị của biểu thức P. Cách 1: Sử dụng các quy tắc biến đổi logarit. Cách 2: Ta thấy các đáp án đưa ra đều là các hằng số, như vậy ta dự đoán giá trị của P không phụ thuộc vào giá trị của a,b. Khi đó, sử dụng máy tính cầm tay, ta tính giá trị của biểu thức khi a= 2; b = 2, ta được P= 108.
Bài toán 9: Với mọi số tự nhiên 1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? Trắc nghiệm: Sử dụng máy tính Casio, lấy n bất kì.
Bài toán 10: Cho a,b là hai số thực dương khác 1 và thỏa mãn. Tính giá trị biểu thức P.