Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit:
TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM LŨY THỪA. Hàm số y với IR được gọi là hàm số lũy thừa. Tập xác định của hàm số y là: D = R nếu a là số nguyên dương với a nguyên âm hoặc bằng 0. Với a không nguyên.
TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ MŨ. Hàm số dạng được gọi là hàm số mũ cơ số a. Tập xác định: D = IR. Tập giá trị: T = (0, 1), nghĩa là khi giải phương trình mũ mà đặt t = a thì t > 0.
TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ LOGARIT. Hàm số dạng v = log, được gọi là hàm số logarit cơ số a. Tập xác định: D = (0,1%). Tập giá trị: T = IR, nghĩa là khi giải phương trình logarit mà đặt t = log x thì t không có điều kiện.
TÌM TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ
Bài toán 1: (ĐỀ MINH HOẠ 2016 – 2017) Tìm tập xác định D của hàm số y = log(x – 2x – 3). Vậy tập xác định của hàm số là D = (-2; -1), (3, %).
Bài toán 2: Tìm tập xác định D của hàm số y = 2.
Bài toán 3: Tìm tập xác định D của hàm số y = log.