Muối cacbonat tác dụng với HCl

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Muối cacbonat tác dụng với HCl, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Muối cacbonat tác dụng với HCl:
Bài 1: Khi cho 80g dung dịch HCl 1% vào một cốc đựng KHCO3 dư thì thu được 4,48 lít khí ở đktc. Tính giá trị của X. Hướng dẫn giải.
Bài 2: Hòa tan 50,4g hỗn hợp X gồm natri cacbonat và kali cacbonat vào dung dịch axit clohiđric 18,25% (vừa đủ), thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí (đktc). a) Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X. b) Tính nồng độ % các chất tan có trong dung dịch Y.
Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 48g hỗn hợp MCO3 và M’CO3 vào dung dịch HCl thấy thoát ra V lít khí (đktc). Dung dịch tạo thành đem cô cạn thu được 61,2g muối khan. Tính giá trị của V.
Bài 4: Cho 20,6g hỗn hợp Na2CO3, CaCO3 vào 200cmo dung dịch HCl 2M, phản ứng xảy ra vừa đủ thu được dung dịch X và V lít khí thoát ra (đktc). a) Tính giá trị của V và khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu. b) Tính nồng độ % chất tan trong dung dịch X. Biết dung dịch HCl đem dùng có D = 1,15g/ml.
Bài 5: Cho m gam hỗn hợp muối cacbonat của kim loại A và B ở hai chu kì liên tiếp nhau của nhóm IIA tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,6M thu được 7,168 lít khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 32,32g muối. Tìm tên hai kim loại và tính giá trị của m, V.