Xác định điện hóa trị và cộng hóa trị của các nguyên tố

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Xác định điện hóa trị và cộng hóa trị của các nguyên tố, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Xác định điện hóa trị và cộng hóa trị của các nguyên tố:
Trong hợp chất ion, hóa trị của nguyên tố gọi là điện hóa trị và được xác định bằng điện tích của ion. + Trong hợp chất cộng hóa trị, hóa trị của nguyên tố gọi là cộng hóa trị và được xác định bằng số liên kết xung quanh nguyên tử của nguyên tố đó. Như vậy, muốn xác định cộng hóa trị ta cần dựa vào công thức cấu tạo.
Bài 1: Xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau: CH4, NH3, H2O, MgS, Fe2O3, CuCl2. Hướng dẫn giải Hợp chất Nguyên tố Cộng hóa trị Bài 2: Xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau: HCl, HClO4, HClO3, H2SO4, H3PO4, Al2S3. Hướng dẫn giải Hợp chất Cộng hóa trị Nguyên tố.
Bài 3: Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau: BaO, Al2O3, CsCl, Na2O, BaCl2, NaCl, KF, Na3N. Hướng dẫn giải Hợp chất Nguyên tố Điện hóa trị Bài 4: Hãy xác định điện hóa trị của các nguyên tử và nhóm nguyên tử trong những chất sau: K2O, AlF3, CuSO4, Ca(NO3)2, Fe2(SO4)3, NH4Cl, Na3PO4, KHCO3. Hướng dẫn giải Hợp chất Nguyên tố hoặc nhóm nguyên tố Điện hóa trị.