Xác định tên nguyên tố kim loại dựa vào phản ứng với nước, axit

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Xác định tên nguyên tố kim loại dựa vào phản ứng với nước, axit, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Xác định tên nguyên tố kim loại dựa vào phản ứng với nước, axit:
Nếu kim loại R hóa trị 1 thì Nếu kim loại R hóa trị II thì Nếu kim loại R hóa trị n thì Từ nH, dựa vào phương trình Tên nguyên tố Khối lượng dung dịch sau phản ứng bằng tổng khối lượng các chất ban đầu sau phản ứng. Một số công thức thường hay sự dụng Nồng độ mol hay nồng độ mol/lít là : CM Nồng độ phần trăm là C% Khối lượng riêng D (g/ml).
Bài 1: Khi cho 10g một kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với nước tạo ra 0,25 mol khí hiđro. Xác định kim loại R. Bài 2: Cho 1,56g kim loại R ở nhóm IA tác dụng với nước thu được 0,448 lít khí (đktc). Xác định tên của R. Bài 3: Khi cho 3,425g một kim loại hóa trị II tác dụng với nước thì thu được 0,56 lít khí thoát ra ở đktc. Xác định tên nguyên tố.
Bài 4: Cho 16,1g kim loại R thuộc nhóm IA tác dụng với nước, thu được 7,84 lít khí (đktc). a) Hãy xác định tên của kim loại R. b) Cho 7,36g R tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 4M thu được dung dịch X. Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch X. Coi thể tích dung dịch không đổi. Hướng dẫn giải Vậy dung dịch X chứa NaCl và HCl còn dư CM của dung dịch NaCI Bài 5: Cho 3,36g kim loại R tác dụng với khí clo ở nhiệt độ cao thu được 9,75g muối clorua kim loại. a) Xác định tên kim loại R. b) Xác định vị trí của R trong bảng tuần hoàn, biết tổng số hạt trong X là 82. Bài 6: Cho 25g kim loại R (thuộc nhóm IIA) tác dụng với nước, thu được 15,2725 lít khí hiđro (đo ở 25°C và 1 atm). a) Hãy xác định tên của kim loại R đã dùng. b) Cho 4g kim loại R vào cốc đựng 2,5 lít dung dịch HCl 0,06M. Tính nồng độ mol/l các chất trong cốc sau phản ứng. Coi thể tích dung dịch trong cốc không đổi.
Bài 7: Cho 3,2g hỗn hợp gồm kim loại R thuộc nhóm IIA và oxit của nó RO, có số mol bằng nhau, tác dụng hết với HSO loãng. Thể tích khí H2 (đktc) thu được là 1,12 lít. Xác định tên của R. Bài 8: R là kim loại thuộc nhóm IIA. Hòa tan hết 83,5g hỗn hợp gồm kim loại R và muối cacbonat của nó trong dung dịch HCl, thu được 11,2 lít hỗn hợp khí X (đktc). Tỉ khối của X so với khí hiđro là 11,5. b) Tính % thể tích các khí trong X. Bài 9: Cho một kim loại R có hóa trị II tan hoàn toàn trong V lít dung dịch HCl 0,5M. Sau phản ứng thu được 2,688 khí (đktc) và dung dịch có chứa 16,32g muối. a) Xác định kim loại R. b) Để trung hòa axit còn dư phải dùng 250ml dung dịch KOH 0,2M. Tính V.