Xác định hai nguyên tố thuộc hai nhóm A liên tiếp dựa vào tổng số hiệu nguyên tử

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Xác định hai nguyên tố thuộc hai nhóm A liên tiếp dựa vào tổng số hiệu nguyên tử, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Xác định hai nguyên tố thuộc hai nhóm A liên tiếp dựa vào tổng số hiệu nguyên tử:
Giả sử hai nguyên tố X, Y (ZX ZY). Dựa vào bảng trên, nhận thấy: Nếu X, Y thuộc hai nhóm A liên tiếp trong cùng 1 chu kì ZY – ZX = 1 hoặc ZY – ZX = 11. Ví dụ: Be và C; O và F; Na và Mg; 19K và 20Ca có hiệu số Z bằng 1. 20Ca và 31Ga; 38Sr và 49In có có hiệu số Z bằng 11. Nếu X, Y thuộc hai nhóm A liên tiếp nhưng khác chu kì thì ZY – ZX = 7 hoặc ZY – Zx = 9 hoặc ZY – ZX = 17 hoặc ZY – ZX = 19 Ví dụ : 12Mg và 19K; 13Al và 20Ca; 9F và 16S có hiệu số Z bằng 7; 3Li và 12Mg; 11Na và 20Ca; 😯 và 17Cl có hiệu số Z bằng 9.
Bài 1: Hai nguyên tố X, Y đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn và có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 25. a) Xác định số hiệu nguyên tử của X, Y. b) Xác định vị trí của X, Y trong bảng tuần hoàn. c) So sánh tính chất hóa học của chúng. Bài 2: Cho hai nguyên tố X và Y (MX MY) thuộc 2 nhóm A liên tiếp nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn và có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân bằng 39. a) Xác định tên X, Y. b) So sánh tính kim loại của X với 13Al và 11Na. Hướng dẫn giải K và Na cùng thuộc nhóm IA + Tính kim loại của K Na. Al và Na cùng thuộc chu kì 3 Tính kim loại của Na Al Tính kim loại của K Al. Vậy tính kim loại của K đều mạnh hơn Na và Al.
Bài 3: Cho 2 nguyên tố X và Y kế tiếp nhau trong cùng một chu kì, tổng số khối của chúng là 51, số nơtron của Y lớn hơn của X là 2, số electron của X bằng số nơtron của nó. a) Xác định các nguyên tố X, Y và viết cấu hình electron của chúng. b) Sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng tính kim loại. Bài 4: Hai nguyên tố X1, X2 thuộc hai chu kì liên tiếp và hai nhóm liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số hạt proton trong hai nguyên tử là 21. Xác định vị trí của 2 nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Hướng dẫn giải Cấu hình electron của Y, của X. Y ở ô số 14, chu kì 3, nhóm IVA còn X ở ô số 7, chu kì 2, nhóm VA (nhận) Nếu ZY = 15, ZX = 6. Cấu hình electron của Y của X. Y ở ô số 15, chu kì 3, nhóm VA còn X ở ô số 6, chu kì 2, nhóm IVA (nhận).
Bài 5: Phân tử MX2 có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 26. Biết M, X cùng thuộc một chu kì và ở hai nhóm liên tiếp. Xác định công thức MX2. N Hướng dẫn giải Vậy công thức phân tử của MX2 là OF2. Bài 6: Hai nguyên tố X và Y (ZX ZY) ở hai nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn, trong đó có một nguyên tố thuộc nhóm VA và ở trạng thái đơn chất X, Y không phản ứng với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y là 23. a) Viết cấu hình electron nguyên tử của X, Y. b) Từ các đơn chất X, Y và các hóa chất cần thiết, hãy viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện) điều chế hai axit trong đó X và Y có hóa trị cao nhất.