Kim loại, oxit kim loại, bazơ tác dụng với HCl

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Kim loại, oxit kim loại, bazơ tác dụng với HCl, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Kim loại, oxit kim loại, bazơ tác dụng với HCl:
Kim loại hoạt động tác dụng với HCl tạo muối và giải phóng khí H2. Khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HCl thì khối lượng dung dịch tăng sau phản ứng = khối lượng kim loại – khối lượng H2. Kim loại kém hoạt động như Pb, Cu, Ag, Au, Hg, Pt không phản ứng với HCl. Oxit kim loại (oxit bazơ và oxit lưỡng tính) tác dụng với HCl tạo muối và nước. Bazơ tác dụng với HCl tạo muối và nước.
Bài 1: Cho14,4g hỗn hợp A gồm Mg và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu. Hướng dẫn giải.
Bài 2: Cho 21,6g hỗn hợp X gồm Fe và Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 14,6% (lấy dư 10% so với lượng cần dùng) thì thu được 11,2 lít khí (đktc). a) Tính % khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp X. b) Tính khối lượng dung dịch HCl đem dùng.
Bài 3: Cho 14,2g hỗn hợp A gồm ba kim loại Cu, Al và Fe tác dụng với V ml dung dịch HCl 2,5M (dư), sau phản ứng thu được 8,96 lít khí (đktc) và 3,2g một chất rắn. a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A. b) Tìm V biết thể tích dung dịch HCl dùng dư 30% so với lượng cần phản ứng. c) Cho m gam hỗn hợp A ở trên tác dụng với khí clo dư thì thu được 22,365g hỗn hợp các muối khan. Tìm m biết hiệu suất phản ứng là 90%.
Bài 4: Chia 14g hỗn hợp X chứa Fe, Cu, Al thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được 2,688 lít khí (đktc). Phần 2 cho tác dụng vừa đủ với 4,256 lít khí clo (đktc). Tính % khối lượng từng chất trong X.
Bài 5: Cho hỗn hợp A gồm Zn và Cu vào dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí (đktc) không màu và một chất rắn không tan B. Dùng dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) cho tác dụng với chất rắn B thu được 5,6 lít khí SO2 (đktc). Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và tính khối lượng của hỗn hợp A.