Bài toán liên quan đến oxit cao nhất và hợp chất khí với hiđro

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Bài toán liên quan đến oxit cao nhất và hợp chất khí với hiđro, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Bài toán liên quan đến oxit cao nhất và hợp chất khí với hiđro:
Nếu phi kim R thuộc nhóm x tức có x electron ở lớp ngoài cùng, khi đó: Hóa trị cao nhất với oxi là x và hóa trị với hiđro là 8 – x. (Lưu ý: Tổng hóa trị cao nhất với oxi và trong hợp chất khí với hiđro là 8) Oxit cao nhất là RO (nếu x lẻ) hoặc RO nếu x chẵn. Hợp chất khí với hiđro là RH. Hóa trị cao nhất với 0 1 2 3 4 Oxit cao nhất RO Hóa trị với H Hợp chất khí RH.
Bài 1: Cl có Z = 17. a) Nêu hóa trị cao nhất của Cl trong hợp chất với oxi và hiđro. b) Nêu công thức hợp chất của clo với hiđro và oxit cao nhất, hiđroxit tương ứng. c) So sánh tính chất hóa học của nguyên tố clo so với flo (Z = 9) và brom (Z = 35). Hướng dẫn giải a) Cl thuộc nhóm VIIA nên hóa trị cao nhất với O là 7 và hóa trị với hiđro là 1. b) Br đều thuộc nhóm VIIA nên tính phi kim của F Cl Br. Bài 2: Oxit cao nhất của một nguyên tố R có dạng RO. Hợp chất khí với hiđro có 25%H về khối lượng. Tìm tên R. Hướng dẫn giải Oxit cao nhất có dạng RO. Hợp chất khí với hiđro có dạng RH4.
Bài 3: Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH4. Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng. Tìm tên nguyên tố R. Bài 4: Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO3. Trong hợp chất khí của nó với hiđro có 5,88%H về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố R. Bài 5: Oxit cao nhất của nguyên tố R có dạng RO. Hợp chất khí của R với H chứa 2,74% hiđro về khối lượng. Tìm R.
Bài 12: X, Y là hai nguyên tố thuộc nhóm A. Nguyên tử X có 2 electron ở lớp ngoài cùng. Hợp chất T của X với H chứa 98,56%X. Nguyên tử Y có 7 electron ở lớp ngoài cùng. Z là hợp chất của Y với H. Cho 200g dung dịch Z nồng độ 7,3% tác dụng vừa đủ với 27,8g T thu được khí D và dung dịch E. a) Xác định khối lượng mol của X, Y tên khí D. b) Tìm nồng độ % của chất tan trong E. Hướng dẫn giải a) Nguyên tử X có 2 electron ở lớp ngoài cùng X có hóa trị II với hiđro. Hợp chất với hiđro là XH. b) Nguyên tử Y có 7 electron ở lớp ngoài cùng Y có hóa trị I với hiđro Hợp chất với hiđro là HY.
Bài 13: Oxit cao nhất của R ứng với công thức RO. Phân tử khối của oxit là 183. Thành phần % về khối lượng của oxi là 61,2%. a) Xác định R. b) Viết công thức của R2 HRO4. Bài 14: Oxit cao nhất của nguyên tố R có phân tử khối là 80. Xác định R và tính % khối lượng của R trong hợp chất với hiđro. Bài 15: Một nguyên tố R có hóa trị trong oxit cao nhất bằng hóa trị trong hợp chất khí với hiđro. Phân tử khối của oxit này bằng 1,875 lần phân tử khối của hợp chất khí với hiđro. a) Xác định R. b) Tính % khối lượng của R trong oxit cao nhất và trong hợp chất khí với hiđro.
Bài 16: Oxit cao nhất của một nguyên tố R có phân tử khối là 142. a) Xác định tên của R. b) Cho biết trong một nguyên tử R có số proton = 15/16 lần số nơtron. Hãy xác định vị trí của R trong bảng tuần hoàn. c) Cho 71g oxit đó vào 419 ml nước. Tính nồng độ % của dung dịch tạo thành biết khối lượng riêng của nước là D = 1g/ml. Bài 17: Một hợp chất R có khả năng tạo thành hợp chất với hiđro và hợp chất với oxi trong đó hóa trị của R trong hợp chất với hiđro bằng hóa trị của R trong hợp chất với oxi, biết %moxi = 2,909%mhiđro. Xác định tên R.