Muối halogen, HX tác dụng với dung dịch AgNO3

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Muối halogen, HX tác dụng với dung dịch AgNO3, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Muối halogen, HX tác dụng với dung dịch AgNO3:
Bài 1: Cho 400ml dung dịch có hòa tan 24,72g NaBr tác dụng với 100ml dung dịch có hòa tan 27,2g AgNO3. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa và dung dịch X. Tính giá trị của m và nồng độ mol/lít của các chất trong dung dịch X. (Coi thể tích dung dịch không đổi).
Bài 2: Một dung dịch có hòa tan hai muối là NaCl và NaBr. Nồng độ % của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng C%. Hãy xác định nồng độ % của 2 muối trong dung dịch biết rằng 20g dung dịch hai muối nói trên tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch AgNO3 nồng độ 8%, có khối lượng riêng 1,0625g/cm.
Bài 3: Cho 1,785g muối kali halogenua tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được một kết tủa, kết tủa này sau khi phân hủy hoàn toàn cho 1,62g bạc. Xác định tên của halogen trong muối.
Bài 4: Chất A là muối đồng (II) halogenua. Cho dung dịch chứa 33,75g A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thì thu được 71,75g kết tủa. Hãy xác định công thức của chất A.
Bài 5: Cho 31,8g NaX, NaY (X, Y là halogen ở 2 chu kì liên tiếp nhau) vào dung dịch AgNO3 dư thì thu được 57,4g kết tủa. Xác định X, Y và khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
Bài 6: Dung dịch chứa 27g muối của kẽm halogenua phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch AgNO3 1,2M. a) Tìm tên halogen trong muối. b) Tính khối lượng kết tủa sau phản ứng.
Bài 7: Cho dung dịch chứa 37,5g muối natri halogenua vào dung dịch AgNO3 dư thấy có 58,75g kết tủa. a) Tìm tên halogen trong muối. b) Tính khối lượng dung dịch AgNO3 27,2% đã phản ứng.
Bài 8: Cho 3g dung dịch HCl đậm đặc, D = 1,15g/ml vào dung dịch AgNO3 dư thu được 4,305g kết tủa trắng. a) Tính nồng độ mol/lít của dung dịch HCl đã dùng. b) Tính thể tích dung dịch HCl ở trên cần để pha chế được 1 lít dung dịch HCl 10% (D = 1,05g/ml).
Bài 9: Hòa tan 23,7g hỗn hợp rắn gồm NaCl và KBr vào nước thành 800ml dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì tạo thành 42,55g kết tủa. Tính CM của mỗi muối có trong dung dịch X.
Bài 10: Hỗn hợp KCl và NaI được trộn theo tỉ lệ mol 2 : 3. Hòa tan toàn bộ hỗn hợp vào 50,05g H2O được dung dịch X. Cho 765g dung dịch AgNO3 10% vào dung dịch X. Lọc bỏ kết tủa, thêm axit HCl vào nước lọc để tác dụng hết với AgNO3 còn dư thì tạo ra 28,7g kết tủa nữa. Xác định nồng độ % của KCl và NaI trong dung dịch X. Hướng dẫn giải.