Hỗn hợp hai este hoặc hai chất hữu cơ đơn chức (mạch hở) tác dụng với dung dịch kiềm

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Hỗn hợp hai este hoặc hai chất hữu cơ đơn chức (mạch hở) tác dụng với dung dịch kiềm, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Hỗn hợp hai este hoặc hai chất hữu cơ đơn chức (mạch hở) tác dụng với dung dịch kiềm:
Hỗn hợp hai este hoặc hai chất hữu cơ đơn chức (mạch hở) tác dụng với dung dịch kiềm. Khi cho hỗn hợp 2 este + NaOH = 1 axit cacboxylic + 2 ancol. 2 este này có cùng gốc axit: CTTQ của 2 este là RCOOR’. Khi cho hỗn hợp 2 este + NaOH. 2 axit cacboxylic + 1 ancol. 2 este này có cùng gốc ancol: CTTQ của 2 este là R COOR. Khi cho hỗn hợp hai chất hữu cơ đơn chức (mạch hở) tác dụng với kiềm mà cho: Hai muối và một ancol (1) hoặc 3: Thì 2 chất hữu cơ đó có thể là: Nếu: ancol = nNaOH hai chất hữu cơ đó công thức tổng quát (1) nancol < nNaOH hai chất hữu cơ đó công thức tổng quát (2). Khi cho hỗn hợp hai chất hữu cơ đơn chức (mạch hở) tác dụng với kiềm mà cho: Một muối và một ancol thì hai chất hữu cơ đó có thể là: Một este và một ancol có gốc hiđrocacbon giống rượu trong este: RCOOR và ROH. Một este và một axit có gốc hiđrocacbon giống trong este: RCOOR và RCOOH. Một axit và một ancol. Khi cho hỗn hợp hai chất hữu cơ đơn chức (mạch hở) tác dụng với kiểm mà cho: Một muối và hai ancol có khả năng hai chất hữu cơ đó là: Hai este có cùng gốc axit khác gốc ancol: RCOOR và RCOOR”. Một este và một acol có gốc ancol của este khác gốc hiđrocacbon trong ancol: RCOOR và R2OH.
Ví dụ 1: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là: (Trích đề thi tuyển sinh cao đẳng khối A,B – năm 2008). Hướng dẫn giải: Hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 có cùng CTPT là C3H6O2. Theo phương trình phản ứng: nNaOH = n 2 este = 0,3 mol. Ví dụ 2: Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là A. (Trích đề thi tuyển sinh đại học khối A – năm 2009). Ví dụ 3: Để xà phòng hoá hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức, mạch hở là đồng phân của nhau cần vừa đủ 600 ml dung dịch KOH 1M. Biết cả hai este này đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức của hai este là.