Giải toán lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải toán lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Giải toán lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ:
GIẢI TOÁN LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP. Lập công thức đơn giản nhất, từ đó lập công thức phân tử (khi biết M, m hoặc chỉ cho biết một trong hai đại lượng). Tính mc, mH, mo, mê hoặc %C, %H, %O, %N. Đặt công thức tổng quát: CxHyO. Tính tỉ lệ: Công thức nguyên: (CaHbOcòn dùng M hoặc m biện luận để tìm công thức phân tử. Tìm công thức phân tử không cần qua công thức đơn giản nhất (khi biết M, m hoặc biết một trong các chỉ số nguyên tố). Dựa vào các sản phẩm đốt cháy: Tìm công thức phân tử bằng phương pháp biện luận. Hợp chất. Điều kiện biện luận x, y, z nguyên và y là số chẵn.
Ví dụ 1: (C3H4)n là đồng đẳng benzen nên ta có: 4n = 6n – 6 = n = 3 = công thức phân tử là C9H2. Ví dụ 2: (C2H5O)n hay CanHonOn biết nó là rượu đa chức nên có dạng CmH2m + 2Ox công thức phân tử C4H10O2 L5n = 2m + 2. Ví dụ 3: (C4H9CO)n hay CnHmCl-On, coi Cl như 1H nên công thức có dạng CanHoaO. Nếu hợp chất hữu cơ đốt bởi CuO, sau phản ứng khối lượng bình đựng CuO giảm đi a (g) thì đó chính là khối lượng O2 phản ứng. Nếu hợp chất hữu cơ đem đốt thu được CO2, H2O, Na2CO3 thì thành phần nhất thiết phải có C, H, Na, ngoài ra có thể có oxi. mc (trong hợp chất hữu cơ) = mc(CO,)+mc(Na,CO,). Nếu hợp chất hữu cơ đem đốt thu được CO2, H2O, HCl thì thành phần nhất thiết phải có C, H, Cl, ngoài ra có thể có oxi. mH (trong hợp chất hữu cơ) = H(H,O) + mH(HCl). Nếu toán hỗn hợp ta sử dụng phương pháp trung bình.