Giải toán kim loại tác dụng với dung dịch muối

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải toán kim loại tác dụng với dung dịch muối, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Giải toán kim loại tác dụng với dung dịch muối:
Dạng 3: Giải toán kim loại tác dụng với dung dịch muối. Nhận dạng: Cho kim loại N (đứng trước phản ứng với dung dịch muối M (đứng sau). Tính khối lượng N, hoặc độ tăng giảm khối lượng sau phản ứng. Trong đó a là số mol kim loại M đã tham gia phản ứng, giả sử toàn bộ lượng kim loại giải phóng ra bám vào thanh kim loại M.
Ví dụ 1: Cho 2,7 gam hỗn hợp bột X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, thu được dung dịch Y và 2,84 gam chất rắn Z. Cho toàn bộ 2 vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư). Sau khi các phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn giảm 0,28 gam và dung dịch thu được chỉ chứa một muối duy nhất. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là: A. 58,52% B. 51,85% C. 48,15% D. 41,48% (Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2011).
Ví dụ 2: Cho m gam bột Zn vào 500ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là A. 32,50 B. 20,80 C. 29,25 D. 48,75 (Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2011).
Ví dụ 3: Cho 19,3 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là A. 6,40. B. 16,53. C. 12,00. D. 12,80. (Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010).
Ví dụ 4: Nhúng một lá kim loại M (hóa trị II) nặng 56 gam vào 200ml dd AgNO3 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc dung dịch, đem cô cạn được 18,8g muối khan kim loại M là: A. MgB. ZnC . Cu D. Fe. (Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2009).
Ví dụ 5: Nhúng một thanh sắt nặng 100g vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch cân được 101,72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt phản ứng là: A. 2,16 B. 1,40 C. 0,84 D. 1,72. (Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2009).