Giải toán xà phòng hóa este đa chức, hỗn hợp este

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải toán xà phòng hóa este đa chức, hỗn hợp este, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Giải toán xà phòng hóa este đa chức, hỗn hợp este: Giải toán xà phòng hóa este đa chức, hỗn hợp este. Xà phòng hóa este đa chức: R(COOR’)m + mNaOH to R(COONa)m + mR’OH (RCOO)mR’ + mNaOH mRCOONa + R’(OH)m R(COO)mR’ + mNaOH _ R(COONa)m + R’(OH)m. Khi xác định công thức cấu tạo este hữu cơ ta nên chú ý Tỉ lệ mol: “NaOH = số nhóm chức este. Nếu “NaOH = 2 = este 2 chức được tạo bởi: neste. Một ancol và hai axit: RC00 – R – 00CR, hay (R COO)2R R.-C-0-R-0-C-R2 + 2NaOH → R, COONa + R,COONa + R(OH)2. Nếu Case = 3 2 este 3 chức thường được tạo bởi glixerol và các axit đơn chức: R(COOR’); NNWCH. Lưu ý: Nếu este = 2 mà đề cho đây là este đơn chức đây là este của phenol hoặc đồng đẳng của phenol.
Ví dụ 1: Đun 0,1 mol X với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được 14,8(g) muối của axit hữu cơ Y và 0,2 mol ancol đơn chức có khối lượng 9,2(g). X có CTCT là: Gọi công thức tổng quát của ancol đơn chức là ROH. R là C2H5-2 ancol là C2H5OH. nancol – 0,2 = 2. Ta thấy: neste 0,1 este 2 chức tạo bởi axit 2 chức và ancol đơn chức. Gọi công thức tổng quát của este X là R(COOC2H522. Ví dụ 2: Thủy phân 0,01 mol este của 1 ancol đa chức với 1 axit đơn chức tiêu tốn hết 1,2g NaOH. Mặt khác khi thủy phân 6,35g este đó thì tiêu tốn hết 3g NaOH và thu được 7,05g muối. CTPT và CTCT của este là.
Ví dụ 3: Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là: “Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2011”. Hướng dẫn giải: Ta có: nNaOH phản ứng = 0,3 mol. Mà X là este đơn chức » X là este của phenol hoặc nNaOH đồng đẳng của phenol. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: meste + NaOH = msp hữu cơ + mH.