Phương pháp giải toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm muối Cacbonat

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Phương pháp giải toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm muối Cacbonat, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hoá học 12.

Nội dung bài viết Phương pháp giải toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm muối Cacbonat:
Chuyên đề PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN C02. TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM MUỐI CACBONAI. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP. Bài toán CO2, SO, dẫn vào dung dịch kiềm: Đưa số mol kiềm về số mol của ion OH-, sau đó viết PTHH, tính theo PTHH đó: có 2 dạng bài toán. Bài toán thuận: Cho chất tham gia phản ứng, tìm sản phẩm: Với bài toán loại này ta chỉ cần tính tỉ số mol gữa OH và CO2 (SO2) Đặt k = nOH-/nco,. Khi đó nếu: k < 1 sản phẩm thu được là muối axit, tức là chỉ xảy ra phản ứng: OH + CO2 → HCO3 (1) + sản phẩm thu được là muối trung hoà, tức là chỉ xảy ra phản ứng: 20H + CO2 → CO32-+ H20 (2) + 1 < k 2b thì bài toán có thể có 2 đáp số vì xảy ra 2 trường hợp. Trường hợp 1: OH- dư, tức là chỉ xảy ra phản ứng (2). Vậy x = b. Trường hợp 2: xảy ra cả 2 phản ứng (1), (2). Vậy x = a = b Chú ý: Để giải được bài toán dạng này chúng ta cần hiểu; Cho dù đầu bài cho CO2 hay SO2 tác dụng với 1 hay nhiều dung dịch kiềm thì ta cũng đưa hết về số mol OH. Nếu bài toán yêu cầu tính số mol kết tủa thì giữa số mol CO3- (Soo và Ba2+ (Ca2+) ion nào có số mol nhỏ hơn thì số mol kết tủa tính theo ion đó. Khi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch bazơ nhất thiết phải xảy ra sự tăng giảm khối lượng dung dịch. Thường gặp nhất là hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch Ca(OH)2 hoặc dung dịch Ba(OH)2. Khi đó: Khối lượng dung dịch tăng = mhấp thụ kết tủa Khối lượng dung dịch giảm kết tủa – hấp thụ. Nếu mkết tủa > mCo, thì khối lượng dung dịch giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu. Nếu mkết tủa < mco, thì khối lượng dung dịch tăng so với khối lượng dung dịch ban đầu.
Bài toán về muối cacbonat: Khi cho từ từ dung dịch HCl vào hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat, phản ứng xảy ra theo trình tự: Đầu tiên: H+ + CO32- + HCO3 Sau đó: HCO 3 + H+ + CO2 + H2O. BÀI TẬP MINH HỌA Câu 1: X là dung dịch HCl nồng độ x mol/l. Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l. nhỏ từ từ 100 ml X vào 100 ml Y, sau các phản ứng thu được V lít CO2 (đktc). Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu được V2 lít CO2 (đktc). Biết tỉ lệ V :V2 = 4:7. Tỉ lệ xYy bằng. Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa . Giá trị của m là. Câu 3: Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol KOH, thu được dung dịch chứa 33,8 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a là.