Hiệu suất phản ứng este hóa – hằng số cân bằng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Hiệu suất phản ứng este hóa – hằng số cân bằng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Hiệu suất phản ứng este hóa – hằng số cân bằng:
Hiệu suất phản ứng este hóa – Hằng số cân bằng. Xét phản ứng: RCOOH + R’OH _H*,£°_ RCOOR’ + H2O. Trước pứ: a mol b mol Phản ứng: X. Tính hiệu suất của phản ứng: Nếu a > b H . b = H tính theo ancol và H.V là thể tích của hỗn hợp sau phản ứng. Dựa vào phương trình (1) có thể tìm K khi biết a, b, c hoặc tìm x khi biết K, a, b. Ví dụ 1: Cho 3(g) axit axetic phản ứng với 2,5(g) ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, to) thì thu được 3,3(g) este. Hiệu suất phản ứng este hóa là: Hướng dẫn giải: Phương trình phản ứng: CH;COOH + CH3OHH,¢¢_ CH3COOC2H3 + H2O. Ta thấy: tính toán theo axit. Theo phương trình phản ứng: neste = Daxit = 0,05 mol.
Ví dụ 2: Cho 6,6(g) axit axetic phản ứng với hỗn hợp gồm 4,04(g) ancol metylic và ancol etylic tỉ lệ 2: 3 về số mol (xúc tác H2SO4 đặc, t°) thì thu được a(g) hỗn hợp este. Hiệu suất chung là 60%. Giá trị của a là: Hướng dẫn giải: Gọi công thức chung của 2 ancol là ROH. Ta thấy: Taxit > lancol = tính theo ancol. Phương trình phản ứng. Ví dụ 3: Cho 2 mol axit axetic phản ứng với 3 mol ancol etylic. Biết hiệu suất phản ứng là 66,67%. Vậy hằng số cân bằng K có giá trị là: Hướng dẫn giải: Do: Taxit < nancol = tính theo axit. Phương trình phản ứng.
Ví dụ 4: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng, thu được 41,25 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là A. 62,50% B. 50,00% C. 40,00% D. 31,25% (Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010). Ví dụ 5: Người ta cho a mol axit axetic phản ứng với a mol rượu etylic. Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thì hằng số cân bằng Kc = 4. Tỷ lệ % axit axetic chuyển hóa thành etyl axetat là. Hướng dẫn giải: Gọi x là số mol CH3COOH tham gia phản ứng.