Hỗn hợp kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm tác dụng với nước

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Hỗn hợp kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm tác dụng với nước, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Hỗn hợp kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm tác dụng với nước:
DẠNG 1: HỖN HỢP KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM TÁC DỤNG VỚI NƯỚC – Cho kim loại kiềm hoặc kiềm thổ vào nước thu được dung dịch X có chứa ion OH. Phương trình phản ứng: Từ phản ứng (1) và (2) ta thấy nH = 2nd, Nếu có kim loại Al thì OH sẽ tác dụng với Al.
Ví dụ 1: Hoà tan m (g) K vào 200g nước thu được dung dịch có nồng độ là 2,748%. Vậy m có giá trị là?
Ví dụ 2: Hoà tan một lượng gồm 2 kim loại kiềm vào nước thu được 200ml dung dịch A và 1,12 lít H2 (đktc). Vậy pH của dung dịch A có giá trị là.
Ví dụ 3: Cho một mẫu hợp kim Na–Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là?
Ví dụ 4: Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4: 1. Trung hoà dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là?
Ví dụ 5: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là?