Bài tập trắc nghiệm kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm có đáp án và lời giải

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài tập trắc nghiệm kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm có đáp án và lời giải, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Bài tập trắc nghiệm kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm có đáp án và lời giải:
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềm? A. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp. B. Khối lượng riêng nhỏ. C. Độ cứng giảm dần từ Li đến Cs. D. Mạng tinh thể của kim loại kiềm là lập phương tâm diện.
Câu 2. Tìm mệnh đề sai trong những mệnh đề sau: A. Năng lượng để phá vỡ mạng lưới tinh thể của kim loại kiềm tương đối nhỏ. B. Bán kính của các nguyên tử kim loại kiềm lớn hơn những nguyên tử của các nguyên tố khác cùng một chu kì. C. Năng lượng ion hóa của kim loại kiềm lớn nhất so với các nguyên tố cùng chu kì. D. Năng lượng ion hóa của các kim loại kiềm giảm dần từ Li đến Cs.
Câu 3. Để điều chế được kim loại kiềm người ta dùng phương pháp nào dưới đây? A. Điện phân muối halogenua hoặc hiđroxit ở dạng nóng chảy. B. Khử oxit của kim loại kiềm ở nhiệt độ cao. C. Điện phân dung dịch muối halogenua. D. Dùng kim loại kiềm mạnh hơn để đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối.
Câu 4. Để bảo quản kim loại kiềm người ta thường làm như thế nào? A. Để trong bình kín B. Để trong bóng tối C. Ngâm trong dầu hỏa D. Để nơi thóang mát.
Câu 5. Cho x mol NaAlO2 tác dụng với dung dịch chứa y mol HCl. Để thu được dung dịch trong suốt thì.