Phương pháp xác định đồng phân, công thức tính nhanh số đồng phân hợp chất hữu cơ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Phương pháp xác định đồng phân, công thức tính nhanh số đồng phân hợp chất hữu cơ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Phương pháp xác định đồng phân, công thức tính nhanh số đồng phân hợp chất hữu cơ:
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỒNG PHÂN – CÔNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP. Khái niệm và phân loại. Khái niệm: Đồng phân: Cùng CTPT, khác CTCT khác tính chất hóa học. Chú ý: Các chất là đồng phân của nhau thì có cùng phân tử khối, nhưng các chất có cùng phân tử khối chưa chắc là đồng phân của nhau. Ví dụ: CH3CH2CH2OH (M=60); CH3COOH (M=60) không phải là đồng phân. Phân loại: Trong chương trình hóa học phổ thông chủ yếu xét cho các loại đồng phân sau: Đồng phân cấu tạo. ĐP mạch C. ĐP nhóm chức. Đồng phân hình học. Đồng phân cis Các nhóm thế lớn nằm “cùng phía. Đồng phân trans Các nhóm thế lớn nằm “khác phía”. Lưu ý: Điều kiện để có đồng phân hình học. Phân tử phải có liên kết đôi (C=C, C=N,…). Mỗi nguyên tử ở liên kết đôi phải liên kết với 2 nguyên tử hoặc 2 nhóm nguyên tử khác nhau. Độ bất bão hòa và hệ quả.
Ví dụ 1: Hợp chất (A) có Công thức phân tử là C4H9Cn Có mấy đồng phân cấu tạo? Ví dụ 2: C3H6 có k = 1 => có 1 liên kết 1 hay 1 vòng no. Vậy C3H6 có 2 đồng phân là: Propen: CH3-CH=CH2 và xiclo propan. Ví dụ 3: C4H10O, k = 0 =>(1 m + 1) Oxi có 7 đồng phân cấu tạo. Ví dụ 4: C3H6O có k = 1 =>(1 + 1O) có 4 đồng phân cấu tạo mạch hở (Học sinh thường không để ý đến các tạp chức, hoặc đa chức). Là nhóm nguyên tử quyết định tính chất hóa học của hợp chất hữu cơ. Đơn chức: Hợp chất chỉ có một nhóm chức trong phân tử. Đa chức: Hợp chất có từ 2 hay nhiều nhóm chức giống nhau. Tạp chức: Hợp chất có 2 hay nhiều nhóm chức khác nhau trong cùng phân tử. Một loại nhóm chức: có thể đơn chức hoặc đa chức.