Giải toán xà phòng hóa este đơn chức

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải toán xà phòng hóa este đơn chức, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Giải toán xà phòng hóa este đơn chức:
Giải toán phòng hóa este đơn chức. 1. Xà phòng hóa este đơn chức: Tổng quát: RCOOR’ + NaOH to, RCOONa + R’OH. Chất hữu cơ A khi tác dụng với NaOH, trong sản phẩm có ancol tạo thành = A phải chứa chức este. Lưu ý: Căn cứ vào sơ đồ phản ứng xà phòng hoá hay phản ứng thuỷ phân este ta có thể căn cứ vào sản phẩm tạo thành để suy đoán cấu tạo của este ban đầu. Không nhất thiết sản phẩm cuối cùng phải có ancol, tuỳ thuộc vào việc nhóm –OH đính vào gốc hiđrocacbon có cấu tạo như thế nào mà sẽ có các phản ứng tiếp theo xảy ra để có sản phẩm cuối cùng hoàn toàn khác nhau, hoặc nữa là do cấu tạo bất thường của este gây nên. Một số trường hợp thuỷ phân đặc biệt của este (không chứa halogen) thường gặp trong bài toán định lượng là: Este + NaOH – > 1 muối + 1 anđehit este này khi phản ứng với dd NaOH tạo ra ancol có nhóm –OH liên kết trên cacbon mang nối đôi bậc 1, không bền đồng phân hóa tạo ra anđehit.
Để giải nhanh bài toán este nên chú ý: Este có số nguyên tử C Este đơn chức + Este có Meste < 100. Trong phản ứng xà phòng hóa: Este NaOH + muối + ancol. Định luật bảo toàn khối lượng: meste + nNaOH = muối + mancol. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được chất rắn khan, chú ý đến lượng NaOH còn dư hay không? Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol este X thu được 3 mol khí CO. Mặt khác khi xà phòng hóa 0,1 mol este trên thu được 8,2 gam natri. CTCT của X là: A. HCOOC2H5; B. HCOOCH; C. CH3COOC2H5; D. CH3COOCH. Đốt 1 mol este+3 mol CO2X có 3C trong phân tử 8X là este đơn chức. Gọi công thức tổng quát của este là RCOOR'.
Ví dụ 2: Cho m gam chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Công thức của X là: “Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2011”. Ví dụ 3: Thủy phân một este X có tỉ khối hơi đối với hiđro là 44 thì được một muối natri có khối lượng bằng 41/44 khối lượng este. CTCT của este là: Ví dụ 4: Thủy phân 4,4(g) este đơn chức A bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,25M (vừa đủ) thì thu được 3,4(g) muối hữu cơ B. CTCT thu gọn của A là: Ta có: nNaOH = 0,2.0,25 = 0,05 mol Gọi công thức tổng quát của este đơn chức A là RCOOR'. CTCT của este là: HCOOC3HG.