Hóa tổng hợp

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Hóa tổng hợp, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Hóa tổng hợp:
1. Khái niệm Khi xuất hiện các loại vi sinh vật hoá tự dưỡng đầu tiên, chúng đã đồng hoá CO2 nhờ năng lượng của các phản ứng Ôxi hoá để tổng hợp thành các chất hữu cơ khác nhau của cơ thể. Đó là con đường hoá tổng hợp. Phương trình tổng quát của hoá tổng hợp: A (chất vô cơ) + 0,1 Sinh và AO, + năng lượng (Q) CO2 + RH2 +Q Chất hữu cơ (Trong đó : năng lượng do các phản ứng ôxi hoá khử tạo ra RH) là chất cho hiđrô). 2. Các nhóm vi khuẩn hoá tổng hợp a).
Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp chất chứa lưu huỳnh Đây là nhóm vi khuẩn có khả năng Ôxi hoá H2S tạo ra năng lượng rồi sử dụng một phần nhỏ năng lượng đó để tổng hợp chất hữu cơ : 2H2S + O2 → 2H2O + 2S +Q 2S + 2H20 + 302 → 2H2SO4 +Q CO2 + 2H2S+Q —> CH12O6 +H20 + 25 (Q là năng lượng do phản ứng ôxi hoá khử tạo ra). Hoạt động của nhóm vi khuẩn này đã góp phần làm sạch môi trường nước. b) Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp chất chứa nitơ.
Nhóm vi khuẩn tự dưỡng này đồng nhất và gồm 2 nhóm nhỏ : Các vi khuẩn nitrit hoá (như Nitrosomonas) : Ôxi hoá NH3 thành axit nitro để lấy năng lượng 2NH3 + 302 → 2HNO2 + 2H20 +Q 6% năng lượng giải phóng được dùng để tổng hợp glucôzơ từ CO2 CO2 + 4H+ Q 6 C6H1206 + H20 – Các vi khuẩn nitrat hoá (như Nitrobacter) : Ôxi hoá HNO, thành HNO3 2HNO2 +02 → 2HNO3 +Q 7% năng lượng giải phóng được dùng để tổng hợp glucôzơ từ CO2 CO2 + 4H + Q C6H1206 +H2O Đây là nhóm vi khuẩn có vai trò to lớn trong tự nhiên: đảm bảo chu trình tuần hoàn vật chất trong tự nhiên.
c) Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp chất chứa sắt Vi khuẩn sắt lấy năng lượng từ phản ứng ôxi hoá sắt hoá trị 2 thành sắt hoá trị 3: 4FeCO3 + O2 + 6 H20 – 4Fe(OH)3 + 4CO2 +Q Một phần năng lượng được vi khuẩn sử dụng để tổng hợp chất hữu cơ. Nhờ hoạt động của nhóm vi khuẩn này mà Fe(OH)3 kết tủa dần dần tạo ra các mỏ sắt. Ngoài ra, còn có nhóm vi khuẩn hiđrô có khả năng ôxi hoá hiđrô phân tử (H2) và sử dụng một phần năng lượng được giải phóng để tổng hợp chất hữu cơ.